Nákupný košík
0 položiek
Zobraziť košík
 
Výrobcovia
 

Obch. podmienky

 
1. Všeobecné ustanovenia

1.1 Nasledovné všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré vyplývajú z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je Petra Jošticová - Designea a kupujúcim. Predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu www.designea.sk
 
Kontaktné údaje predávajúceho:
 
Petra Rice – Designea 
 
Pod komárky 21, Trenčín, 91101
 
IČO: 43489133 
 
DIČ: 1074833100
 
Fyzická osoba zapísaná v ŽR Okresného úradu Trenčín od 16.9.2010
 
Číslo ŽR: 350-23970
 
 
e-mail: info@designea.sk
 
bankové spojenie : SK1002000000002696806959 VÚB Banka, SK4711000000002922876796 Tatrabanka
 
 
Orgán dozoru:
  • Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
  • Inšpektorát SOI pre Trenčianský kraj
1.2 Tieto všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, vzniknuté najmä pri uzatváraní kúpnej zmluvy, na základe ktorej predávajúci dodá tovar prezentovaný na internetovej stránke kupujúcemu, a prípadnej reklamácii tovaru. 
 
1.3 Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od všeobecných obchodných podmienok, budú tieto uprednostnené pred všeobecnými obchodnými podmienkami.
 
1.4 Zoznam tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci, je katalógom bežne dodávaného tovaru a predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov. Dostupnosť tovaru bude kupujúcemu potvrdená potvrdzujúcim e-mailom, telefonicky alebo osobne, na základe objednávky alebo otázky kupujúceho.
 
2. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy

2.1 Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy kupujúceho predávajúcim vo forme e-mailovej správy kupujúceho zaslanej predajcovi a/alebo vo forme kupujúcim vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke predávajúceho a/alebo vo forme telefonickej objednávky kupujúceho predávajúcemu (ďalej len "objednávka").
 
2.2. Automaticky vykonávané oznámenie o prijatí objednávky kupujúceho predávajúcim ešte neznamená záväzné akceptovanie; to sa uskutoční telefonickým alebo e-mailovým potvrdením po overení dostupnosti a požadovaného termínu dodania. 
 
3. Práva a povinnosti predávajúceho

3.1 Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak sa prezentovaný tovar stane medzičasom nedostupný v dohodnutej záväznej lehote alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. O stornovaní objednávky bude zákazníka informovať telefonicky alebo e-mailom. V prípade už prijatej úhrady alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené v lehote 7 dní na bankový účet, poukážkou, alebo podľa dohody.
 
3.2 Predávajúci má právo na úplné a dojednané zaplatenie kúpnej ceny kupujúcim za dodaný tovar alebo služby.
 
3.3 Predávajúci je povinný:
po vzájomnej záväznej akceptácii objednávky dodať kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu
zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR 
odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi (návody na používanie v slovenskom jazyku, záručný list, dodací list, daňový doklad) 
 
4. Práva a povinnosti kupujúceho
  
4.1 Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky.
 
4.2 Kupujúci je povinný:
prevziať objednaný tovar
zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru v dohodnutej lehote splatnosti 
potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby 
 
5. Dodacie podmienky

5.1 Tovar je predávaný podľa vystavených vzorov, katalógov, typových listov a vzorkovníkov predávajúceho umiestnených na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho. 
 
5.2 Predávajúci je povinný objednávku kupujúceho splniť a tovar dodať kupujúcemu v lehote najneskôr 15 dní od dodania tovaru dodávateľom alebo výrobcom tovaru predávajúcemu.
 
5.3 Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené vo vzájomnej akceptácii objednávky. V prípade, ak dôjde k omeškaniu dodania tovaru nezavineným predávajúcim, predávajúci je oprávnený jednostranne predĺžiť lehotu na dodanie tovaru, a to aj opakovane, o čom kupujúceho bez zbytočného odkladu informuje. 
 
5.4 V prípade, ak kupujúci tovar neprevezme do 7 dní po uplynutí lehoty uvedenej v kúpnej zmluve, záväznej akceptácii objednávky alebo lehote jednostranne predĺženej predávajúcim, je predávajúci oprávnený účtovať kupujúcemu skladné vo výške 10€ za každý deň uskladnenia tovaru. Po uplynutí 14 dní odo dňa, keď bol  kupujúci povinný tovar prevziať, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe. Po predaní dohodnutého tovaru tretej osobe sa prijatá záloha za dohodnutý tovar započíta na zmluvnú pokutu, ktorú je povinný kupujúci zaplatiť predávajúcemu.
 
5.5 Hmotnosť, rozmery a ostatné údaje o tovare obsiahnuté na internetovej stránke a v iných písomnostiach sú nezáväznými údajmi.
 
5.6 Kupujúci je povinný prevziať objednaný tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti v čase prevzatia tovaru uvedeného v kúpnej zmluve a podpísať protokol o doručení a odovzdaní tovaru. 
Ak bude potrebné dodávku tovaru opakovať z akéhokoľvek dôvodu neprevzatia kupujúcim v dojednanom čase a mieste, všetky vzniknuté náklady hradí kupujúci, vrátane skladného vo výške uvedenej v bode 5.3 všeobecných obchodných podmienok. Tovar sa považuje za dodaný predávajúcim a prevzatý kupujúcim v momente fyzického prevzatia tovaru kupujúcim, resp. jeho oprávneným zástupcom na dojednanom mieste.
 
5.7 Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku hneď pri doručení. V prípade poškodenia tovaru je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktorého správnosť potvrdí dopravca. Na základe takto vyhotoveného záznamu predávajúci poskytne výmenu tovaru, alebo po dohode s kupujúcim zľavu na tovar.
 
5.8 Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru predávajúcim v lehote uvedenej v bode 5.2 Obchodných podmienok odstúpiť od kúpnej zmluvy a predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu prípadnú vopred  prijatú platbu do 15 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy dojednaným spôsobom. 
 
6. Kúpna cena

6.1 Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve a/alebo podľa cenníka predávajúceho platného v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy vrátane nákladov na doručenie tovaru (ďalej len "kúpna cena") formou dobierky, platbami
prostredníctvom CardPay, služby PayPal alebo bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho, ktorý je uvedený v záväznej akceptácii objednávky a v dohodnutom termíne splatnosti.
 
6.2 V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.
 
6.3 Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu kúpnej ceny v prípade zmeny právnych predpisov, zmeny cien od výrobcov alebo dodávateľov tovaru.
 
6.4 Prípadné náklady spojené s vynáškou, montážou a zaškolením nie sú zahrnuté v kúpnej cene tovaru a predávajúci tieto služby nie je povinný kupujúcemu poskytnúť.
 
7. Nadobudnutie vlastníctva k tovaru
  
7.1 Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.
 
7.2 Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase od okamihu prevzatia  tovaru od predávajúceho. 
 
8. Reklamačný poriadok (zodpovednosť za vady, záruka, reklamácie)

8.1 Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný reklamačný poriadok. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že bol riadne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť a o vykonávaní záručných opráv v súlade s ust. § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon").
 
8.2 Reklamačný poriadok v tejto podobe je platný pre všetky obchodné prípady, pokiaľ nie sú zmluvne dojednané iné záručné podmienky.
 
8.3 Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku počas záručnej doby 24 mesiacov, ak sa osobitne nedohodli s predávajúcim inak ; len na tovar zakúpený u predávajúceho a vykazujúci vady, ktoré zavinil výrobca alebo predávajúci. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo ich častí) spôsobené používaním. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa ani reklamovať. Pred prvým použitím je kupujúci povinný preštudovať si záručné podmienky vrátane slovenského/českého návodu na obsluhu a následne sa týmito informáciami  riadiť. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.
 
8.4 Kupujúci je povinný vykonať prehliadku tovaru pri prevzatí a ak je zistené mechanické poškodenie výrobku alebo obalu výrobku, je  povinný vyhotoviť záznam o poškodení za prítomnosti dopravcu. Neskoršie reklamácie mechanického poškodenia výrobku už nie je možné uznať.
 
8.5 Pri reklamácii kupujúci spíše reklamáciu, kde uvedie  druh a rozsah vád tovaru a zašle ho predávajúcemu spolu s reklamovaným tovarom vrátane príslušenstva, dokumentácie, záručného listu a dokladu o zaplatení. Reklamovaný tovar musí byť zabalený tak, aby nedošlo počas prepravy k poškodeniu.
Reklamačné konanie tovaru začína dňom doručenia vyplneného formulára s reklamovaným tovarom a príslušenstvom predávajúcemu.
Reklamácia pri niektorých druhoch tovaru môže byť riešená  aj v servisoch oprávnených výrobcom tovaru na vykonávanie záručných opráv (ďalej len „určená osoba“). Zoznam určených servisov je uvedený v záručnom liste.
 
8.6 Predávajúci vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme napr. vo forme e-mailu alebo v písomnej podobe, v ktorom je povinný presne označiť vady tovaru v súlade s ust. § 18 ods. 5 Zákona a poučiť spotrebiteľa o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie.V zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka, je predávajúci povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa ust. § 2 písm. m) zákona ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje technické posúdenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Ak je možné, reklamáciu vybaví ihneď, nesmie však trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.
 
8.7 Kupujúci nemá právo uplatniť záruku na vady, o ktorých bol predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých vedel s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená.
 
8.8 Predávajúci si vyhradzuje právo nahradiť vadný tovar za iný obdobný tovar s porovnateľnými technickými parametrami.
 
8.9 Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho kupujúcim zaniká: 
 
        1) uplynutím záručnej doby tovaru  
        2) neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru
        3) nepredložením všetkých potrebných dokumentov príslušiacich tovaru (čl. 8.5)
        4) mechanickým alebo iným poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim
        5) používaním tovaru v nevhodných podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou vlhkosťou, teplotou, chemickými a mechanickými vplyvmi bežnému prostrediu 
        6) neodborným zaobchádzaním, obsluhou alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii a zanedbaním odporúčanej starostlivosti o tovar v súlade s návodom na použitie
        7) poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR,
        8) poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami
 

8.10 Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

       1) odovzdaním opraveného tovaru 
       2) výmenou tovaru 
       3) vrátením kúpnej ceny tovaru alebo alikvotnej časti kúpnej ceny tovaru podľa jeho opotrebovania a doby používania 
       4) vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru 
       5) odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.
 
8.11 V prípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedený vymenený tovar. Prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodného dodacieho listu a tohto reklamačného dokladu. V prípade výmeny tovaru za nový začne bežať záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru, ale iba na nový tovar.
 
8.12 Všetky právom uplatnené záručné opravy sú bezplatné.
 
8.13 Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na vady uvedené vo formulári na uplatnenie reklamácie.
 
8.14 Pokiaľ sa jedná vadu, ktorú nemožno odstrániť, alebo o jednu viac krát opakovanú odstrániteľnú vadu, alebo o väčší počet rôznych odstrániteľných vád a bránia tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný ako bez vady, predávajúci vybaví reklamáciu spôsobom: 
           1. výmenou tovaru za iný funkčný tovar rovnakých alebo lepších technických parametrov
           2. v prípade, že nemôže predávajúci vykonať výmenu tovaru za iný, vybaví reklamáciu   vystavením dobropisu na  vadný tovar.
 
8.15 Pre účely reklamácie sa za viackrát opakovanú odstrániteľnú vadu považuje výskyt jednej odstrániteľnej vady viac ako 2krát.
 
8.16 Pre účely reklamácie sa za väčší počet rôznych odstrániteľných vád považuje výskyt viac ako troch rôznych odstrániteľných vád súčasne.
 
8.17 V prípade, že predávajúci ukončí reklamačné konanie ako odôvodnené zamietnutie reklamácie, ale vada výrobku objektívne jestvuje a nebola odstránená, môže si kupujúci uplatniť svoje právo na odstránenie vady tovaru prostredníctvom súdu. 
  
9. Osobné údaje a ich ochrana

9.1 Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou, je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, rodné číslo, číslo telefónu a e-mailovú adresu. V prípade, že je kupujúci právnickou osobou, je povinný oznámiť predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.
 
9.2 Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.
 
9.3. Kupujúci má právo a možnosť aktualizovať osobné údaje priamo v on-line režime na web stránke internetového obchodu, v zákazníckej sekcii, ihneď po prihlásení.
 
9.4 Kupujúci pri odoslaní objednávky vyjadruje osobitne aj svoj súhlas s tým, aby mu predávajúci zasielal správy o činnosti, ponukách a akciách predávajúceho. Kupujúci môže kedykoľvek písomnou formou odvolať tento separátny súhlas s tým, aby mu predávajúci zasielal správy o činnosti, ponukách a akciách predávajúceho bez toho, aby bol akýmkoľvek spôsobom ovplyvnená alebo zmarená možnosť uskutočniť uzavretie kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim podľa týchto všeobecných obchodných podmienok. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.
 
9.5 Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust § 6 ods. 1 písm. i) ZnOOÚ bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje ZnOOÚ ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať. Predávajúci vyhlasuje, že súhlas dotknutej osoby si nebude vynucovať a ani podmieňovať hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, služby, tovaru alebo povinnosti ustanovenej predávajúcemu.
 
10. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

10.1. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú sumu za tovar v lehote 15 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy prevodom na účet určený kupujúcim.
 
10.2 Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 7 pracovných dní od prevzatia tovaru podľa bodu 5 týchto všeobecných obchodných podmienok bez udania dôvodu v súlade s ust. § 12 ods. 1 zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji").
 
10.3 Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť písomnou formou vo forme vyplneného formulára, ktorého podobu určí predávajúci a jeho vzor umiestni na internetovej stránke predávajúceho. 
 
10.4 Odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa prechádzajúceho bodu týchto všeobecných obchodných podmienok musí obsahovať identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu. Zároveň s odstúpením od kúpnej zmluvy je povinný doručiť predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení a pod. a v originálnom obale vo forme poistenej zásielky.Všetky náklady s tým súvisiace hradí kupujúci.
 
10.5 V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý nie je použitý, nachádza sa v originálne zapečatenom pôvodnom obale a nie je poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky v lehote 15 pracovných dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu, bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho ním určený.
 
10.6 V prípade, že kupujúci nesplní niektorú povinnosť uvedenú v bode 10.4 a 10.5 týchto všeobecných obchodných podmienok, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a účinné a predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu a zároveň má nárok na úhradu nákladov, spojených s odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu.
 
11. Záverečné ustanovenia

11.1 Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.
 
11.2 V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.
 
11.3 V prípade pochybností sa zmluvné strany dohodli, že za dobu používania sa považuje doba od doručenia tovaru kupujúcemu podľa bodu 5.7 do dňa doručenia tovaru predávajúcemu podľa bodu 11.4 týchto všeobecných obchodných podmienok.
 
11.4 Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná vo forme e-mailových správ, telefonicky a poštou.
 
11.5 Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji.
 
11.6 Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.
 
11.7 Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.
 
 
V Trenčíne, dňa 28.4.2014