Nákupný košík
0 položiek
Zobraziť košík
 
Výrobcovia
 

Ochrana údajov

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

K osobným údajom pristupujeme profesionálne a rešpektujeme súkromie našich zákazníkov. Osobné údaje, ktoré potrebujeme pre vybavenie objednávky, sú použité výhradne pre zaslanie objednaného tovaru a pre komunikáciu so zákazníkom. Tieto údaje neposkytujeme tretím stranám (okrem rozsahu potrebného na doručenie tovaru).

 

Podrobné informácie o spracúvaní a ochrane osobných údajov

V zmysle zákona 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov

1. Prevádzkovateľ internetového systému www.designea.sk

Petra Rice - Designea

Pod komarky 21, 91101, Trenčín

IČO: 43489133

Prevádzkovateľ získava osobné údaje na základe ich vyplnenia zákazníkov pri zadaní objednávky v e-shope www.designea.

2. Sprostredkovateľ

GLS Slovakia, s.r.o.

Lieskovská cesta 13

96221 Lieskovec

IČO: 36624942

3. Účel spracúvania osobných údajov

 • Potvrdenie objednávky, platby za tovar, dodania objednaného tovaru prostredníctvom elektronickej pošty
 • Vystavenie daňového dokladu - faktúry, v zmysle zákona 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty, § 71 ods. 2 pism. b).
 • Doručenie tovaru
 • Evidencia zákazníkov na účely vedenia ich užívateľských účtov na stránke www.designea.sk
 • Evidencia zákazníckych objednávok pre riešenie prípadných reklamácií

4. Zoznam spracúvaných osobných údajov

 • Fakturačné údaje
  • Meno a priezvisko / Obchodný názov*
  • Adresa trvalého bydliska / sídla*
  • IČO*, DIČ*
 • Údaje pre doručenie
  • Meno a priezvisko príjemcu
  • Adresa doručenia
  • Telefónne číslo príjemcu - vyžadujú ho kuriérske spoločnosti
 • Kontaktné údaje
  • Meno kontaktnej osoby*
  • Telefónne číslo - pre komunikáciu so zákazníkom.
 • Adresa elektronickej pošty - pre potreby zaslania potvrdenia objednávky
 • Údaje o Vašich objednávkach - pre potreby ich vybavenia a riešenia prípadných reklamácií.

*) Iba pre registrácie firiem

5. Nutnosť poskytnutia osobných údajov

 • Prevádzkovateľ získava iba tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na splnenie záväzkov, ktoré od neho zákazník objednaním tovaru očakáva. Bez týchto údajov nebude možné spracovať prijatú objednávku. Z tohoto dôvodu je zákazník povinný vyplniť všetky požadované údaje pri realizovaní objednávky.

6. Tretie strany, ktorým budú údaje poskytnuté

Osobné údaje neposkytujeme žiadnym spoločnostiam spravujúcim databázy osobných údajov, ani žiadnym iným tretím stranám, okrem rozsahu potrebného na doručenie tovaru:

Partnerská kuriérska spoločnosť: GLS Slovakia, s.r.o., Lieskovská cesta 13, 96221 Lieskovec, IČO: 36624942

 • Rozsah poskytovaných údajov: Meno a adresa príjemcu, adresa doručenia, telefónne číslo príjemcu, celková cena objednávky v prípade platby na dobierku.

Vo výnimočných situáciách môže byť na doručenie tovaru operatívnym rozhodnutím vybraná iná kuriérska spoločnosť. Vzhľadom na operatívny charakter rozhodnutia nie je možné dopredu určiť názov a sídlo predmetnej spoločnosti.

7. Zverejnenie údajov

Naša spoločnosť získané údaje nezverejňuje.

8. Práva a povinnosti dotknutej osoby

 • Zákazník je povinný uviesť iba úplné a pravdivé údaje.
 • Zákazník sa zaväzuje, že v prípade zmeny svoje údaje zaktualizuje a to najneskôr pred zrealizovaním prvej objednávky nasledujúcej po vzniku zmeny.
 • Zákazník sa zaväzuje, že ak poskytne osobné údaje tretej osoby ako údaje pre doručenie (meno, priezvisko, telefónne číslo), robí tak iba s jej súhlasom a dotknutá osoba je oboznámená s postupmi, právami a povinnosťami, ktoré sú uvedené na tejto stránke.
 • Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti (list, elektronická pošta) od prevádzkovateľa vyžadovať:
  • Informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov.
  • Informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje.
  • Odpis jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania.
  • Opravu jej nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré 
   sú predmetom spracúvania.
  • Likvidáciu jej osobných údajov

Kupujúci si môže kedykoľvek svoje osobné údaje skontrolovať a zmeniť po prihlásení sa na stránke www.designea.sk

Kupujúci udeľuje predávajúcemu súhlas so spracovaním osobných údajov na dobu neurčitú. Tento súhlas môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu a údaje budú násladne vymazané.

Zákazník si môže uplatniť svoje práva vyplývajúce zo zákona č. 122/2013 Z.z. elektronickou poštou na adrese info@designea.sk

Prevádzkovateľ internetového obchodu si vyhradzuje právo odstúpiť od záruky bezpečného zaobchádzania s osobnými údajmi zákazníkov v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom - hackerom. V takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.